O soutěži Targa Florio

Pravidla a podmínky soutěže „Targa Florio“ platné pro území České republiky (dále jen „Soutěž“).

 1. Pořadatel, organizátor a účel
 • Soutěž pořádá společnost Kofola a. s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ: 794 01, IČ: 277 67 680, DIČ: CZ27767680, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 3021, adresa elektronické pošty: info@kofola.cz (dále jen „Pořadatel“).
 • Organizátorem za účelem technického zabezpečení Soutěže je společnost BTL partner & media s. r. o., sídlo Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 29352576, zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spisová značka C 322399 (dále jen „Organizátor“).
 • Účelem Soutěže je podpora nabídky a prodeje nealkoholického nápoje Pořadatele Targa Florio (dále jen „Produkt“) v jeho smluvních gastronomických provozech.
 1. Termín a místo trvání Soutěže
 • Soutěž probíhá na území České republiky 01. 09. 2021 do 31. 10. 2021 (nebo do dřívějšího ukončení soutěže Pořadatelem), a to výhradně registrací na následovní webové stránce https://www.targaflorio.cz/sicilska-jizda (dále jen „Aplikace“). Provoz Soutěžního webu zajišťuje Organizátor.
 • Pořadatel může Soutěž z vážných důvodů předčasně ukončit, a to i bez vyhlášení výherců.
 1. Účastník Soutěže
 • Soutěže se mohou zúčastnit (pro účastníky Soutěže je dále používán též pojem „Soutěžící“):
  • Fyzické osoby nebo právnické osoby, které na základě svého živnostenského oprávnění provozují smluvní gastronomické provozovny v České republice (dále jen „Provozovatel“), které nabízejí sortiment nealkoholických nápojů Pořadatele a registrují svoje gastronomické provozovny v Aplikaci (dále jen „Provoz“), přičemž každý Provoz musí být registrován samostatně.
  • Fyzické osoby, které v době zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let a jsou zaměstnanci nebo trvale smluvně spolupracujícími osobami Provozovatele a zastávají v Provozu pozici barmana, číšníka nebo jiné osoby, která obsluhuje zákazníky a nabízí jim konzumaci nápoje (dále jen „Barman“). V případě osoby mladší 18 let je potřebný písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a členové orgánů Pořadatele, Organizátora ani jim blízké osoby ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/42012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 1. Podmínky účasti v Soutěži, pravidla Soutěže
 • Soutěž probíhá a vyhodnocuje se samostatně pro Provozy (článek 3.1.1) a Barmany (článek 3.1.2). Podmínkou účasti v Soutěži je registrace v Aplikaci.
 • Soutěž probíhá prostřednictvím Aplikace. Do Aplikace účastníci Soutěže nahrávají kódy umístněné pod uzávěrem lahví Produktů. Prostřednictvím kódů nahraných do Aplikace soutěžící Barmani absolvují soutěžní okruh Circuito Grande legendárních automobilových závodů Targa Florio a v jeho rámci dosahují, stanovené checkpointy. Cílem soutěže je projetí celého virtuálního okruhu během trvání Soutěže a co nejrychlejší dosažení jednotlivých checkpointů, počítano od začátku Soutěže. Stejným způsobem, tedy prostřednictvím kódů nahraných do Aplikace, se načítají Provozům ujeté kilometry, přičemž cílem Soutěže je získat co nejvyšší počet ujetých kilometrů – během trvání Soutěže. Aplikace zobrazuje průběžné pořadí zúčastněných Provozů a získaný počet bodů, stejně jako polohu přihlášeného účastníka (jeho avatara – zvoleného závodního auta) a všech dalších účastníků z jeho Provozu na trati.
 • Registrace: Každý Barman se musí registrovat pod konkrétní Provoz v Aplikaci. Provozy Provozovatelů se Soutěže mohou zúčastnit, jen pokud se do Soutěže zaregistruje nejméně jeden Barman pracující v Provozu. Podmínkou registrace je úplné a pravdivé vyplnění všech požadovaných údajů, zařazení se do týmu konkrétního Provozu a přihlášení se do Aplikace prostřednictvím účastníkem uvedeného e-mailu jako přihlašovacího jména a účastníkem zvoleného hesla. Každý účastník Soutěže – Barman se může registrovat pouze jednou. Provoz nemůže účastník v průběhu trvání Soutěže měnit. Registrací v aplikaci soutěžící poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou specifikované v článku 7 těchto soutěžních pravidel.
 • Nahrávání kódů: Každé balení Produktu určené k prodeji v gastronomických provozech obsahuje pod uzávěrem lahve jedinečný kód. Po přihlášení se do Aplikace Barman uvedený kód nahraje do Aplikace, přičemž (i) se posune na trati o 2 km a (ii) jeho Provozu se připočítají 2 km. Kódy je možné registrovat pouze v průběhu Soutěže.
 • Získání výher: Na virtuální soutěžní trati v Aplikaci se nachází 4 checkpointy (Caltavuturo, Petralia Soprana, Castelbuono, Campofelice di Roccella) a cíl je v Cerda. V případě dosažení cíle v průběhu trvání Soutěže může účastník získat Hlavní výhru, o níž se rozhoduje losem. Barmani, kteří dosáhnou jednotlivých checkpointů, můžou získat další výhru uvedenou v článku 5 těchto soutěžních pravidel; v čl. 5 je stanoven počet výher, přičemž výhru obdrží ti Barmani, kteří se nejdříve dostanou na příslušné checkpointy. Rozhoduje čas dosažení checkpointu a pořadí Barmana (čas běží od zahájení Soutěže). Barman, který se dostane na checkpoint v pořadí vyšším, než je počet výher (tj. po vyčerpání stanoveného počtu výher), výhru stanovenou pro daný checkpoint neobdrží. Všechny výhry jsou specifikovány v článku 5 těchto soutěžních pravidel.
 • Výherce Hlavní výhry pro Barmany bude vylosován ze všech Barmanů, kteří dosáhli cíle během trvání Soutěže a splnili ostatní podmínky Soutěže.
 • Výherci výher pro Provozy budou ti Provozovatelé, jejichž konkrétní Provoz získá během Soutěže způsobem shora uvedeným nejvíc kilometrů, přičemž oceněných bude prvních 20 Provozů podle pořadí. Pokud by na některém místě pořadí bylo více Provozů se shodným počtem kilometrů, Pořadatel je oprávněn o výherci rozhodnout losováním.
 1. Výhry:
 • Barmani:
  Hlavní výhra Zážitková jízda ve sportovním voze
  Další výhry Checkpoint Počet výher na checkpointu
  Klíčenka TF Caltavuturo 1000
  Model bugatky Petralia Soprana 200
  Škola smyku Castelbuono 30
  Hodinky Campofelice di Roccella 10
 • Prevádzky
  Umístění Výhra
  1. místo Závodnický event
  2. místo Barmanský kurz
  3. místo Barmanský kurz
  4. až 10. místo Chladnička
  11. až 20. místo Kanister bar
 • Podrobný popis jednotlivých výher je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel. Neveřejné losování výherce Hlavní výhry se uskuteční do 14 dní po skončení Soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení a dostupnosti výhry vyměnit výhru za jinou se srovnatelnou hodnotou. Odevzdání výhry zajišťuje Organizátor. Výherci budou o výhrách informováni e-mailem nejpozději do 20 dní po skončení Soutěže.
 • Účastník je povinen Organizátorovi na výzvu v jím určené lhůtě poskytnout doručovací adresu pro doručení výhry. V případě, že se prostřednictvím kontaktních údajů nebude možné spojit s výhercem nebo výherce nezašle Organizátorovi Soutěže e-mailem požadovanou adresu pro doručení výhry nebo si výherce nepřevezme výhru nebo ji nevyužije v určeném čase, jeho výhra propadá a Pořadatel je oprávněn přiměřeným způsobem určit náhradního výherce a tomu výhru odevzdat, případně podle okolností výhra zcela propadá.
 • Výherce Hlavní výhry jakož i výherci ostatních výher berou na vědomí a souhlasí, že provoz nebo využití výhry se řídí podmínkami danými jejím výrobcem, poskytovatelem nebo půjčujícím, o kterých bude informován. Výherci nebudou uplatňovat nároky ze zodpovědnosti z vad a jiná práva související s výhrami u Pořadatele nebo Organizátora. Výherce Hlavní výhry si je dále vědom, že je plně odpovědný za provoz a používání Hlavní výhry a úhradu nákladů s tím spojených, pokud v těchto podmínkách nebo předávacím protokolu není uvedeno jinak; pokud provozem nebo užíváním Hlavní výhry vznikne Pořadateli nebo Organizátorovi škoda, výherce Hlavní výhry je povinen takovou škodu v celém rozsahu nahradit. Pořadatel ani Organizátor Soutěže nejsou odpovědní za žádné škody, újmy nebo ušlý zisk, které mohou vzniknout výhercům Soutěže nebo třetím osobám v souvislosti s nabytím vlastnictví k výhře nebo provozem či užívaním výher.
 • Výherci jsou povinni svým jménem, na svoje náklady a zodpovědnost vypořádat všechny svoje případné daňové a právní závazky, které jim vzniknou z titulu výhry v této Soutěži.
 1. Další podmínky
 • Pořadatel ani Organizátor nezodpovídají za případnou dočasnou nefunkčnost Aplikace.
 • Vymáhání účasti nebo výhry v Soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně jako vyplacení výhry v hotovosti nebo její výměna na základě žádosti výherců.
 • Účastník Soutěže bude vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, které by mohlo zvýhodnit daného účastníka oproti jiným účastníkům Soutěže při získání výhry, případně jednání, které není fair play.
 • Zapojením se do Soutěže a označením příslušného tick-boxu, resp. obdobné volby v Aplikaci, účastník Soutěže vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky během celé doby jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takovéto rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce: www.targaflorio.cz.
 • Pořadatel soutěže nezodpovídá za škody vzniklé v důsledku poskytnutí nesprávných údajů ze strany účastníka Soutěže nebo nepřevzetím výhry výhercem.
 1. Ochrana osobních údajů
 • Zapojením se do Soutěže – přihlášením se do Aplikace uděluje soutěžící Pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, označení Provozu, ve kterém soutěžící pracuje, a to po dobu maximálně 5 let, přičemž soutěžící může toto zpracovávání kdykoli ukončit tím, že se z příslušného webu odhlásí a požádá o výmaz svého účtu. O odstranění údajů lze požádat na emailové adrese info@btlp.cz.
 • Soutěžící zapojením se do Soutěže udělil Pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu specifikovaném v článku 7.1 těchto pravidel Soutěže za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, informování o průběhu Soutěže, předání výhry, jakož i účasti na propagačních akcích a materiálech souvisejících se Soutěží, a to po dobu trvání Soutěže a maximálně 1 rok po jejím ukončení. Výherce zapojením se do Soutěže dále uděluje Pořadateli souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, resp. označení výherního Provozu, byly zveřejněny na internetové stránce: www.targaflorio.cz.
 • Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžícího v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/43/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 • Pořadatel jakož i Organizátor může pověřit zpracováním osobních údajů soutěžících třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Organizátor je při zpracování osobních údajů soutěžících v postavení zprostředkovatele.
 • Údaje účastníků budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele, a pokud pověří zprostředkovatele, tak i jeho zaměstnanci (tj. především zaměstnanci Organizátora). V Soutěži nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů účastníků Soutěže s výjimkou smluvních partnerů Pořadatele, kteří se podílejí na doručování výher. Osobní údaje nebudou přeneseny do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 • Údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech Pořadatele v IT systémech ve České republice. Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby Pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k osobním údajům soutěžících nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodná technická a organizační opatření a postupy na jejich ochranu a zabezpečení.
 • Soutěžící má právo:
  • požadovat od Pořadatele potvrzení o tom, zda a jak zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, jaké údaje a komu je poskytuje. Stejně tak může požádat o přístup k osobním údajům, a to formou jednoduché žádosti zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v článku 1.1. Pokud soutěžící požádá o další kopii osobních údajů, Pořadatel je oprávněný požadovat přiměřený poplatek za administrativu spojenou s přípravou této další kopie.
  • na opravu údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování na doplnění neúplných osobních údajů.
  • na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování podle stanovených podmínek, zejména pokud osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud soutěžící odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracovávání.
  • na omezení zpracování, to znamená, že soutěžící má právo žádat, aby Pořadatel omezil rozsah, v němž zpracovává osobní údaje, pokud soutěžící napadl správnost osobních údajů, nebo je zpracování protizákonné a namítá proti vymazání osobních údajů a žádá namísto toho omezení jejich použití, nebo je Pořadatel již nepotřebuje, ale soutěžící je potřebuje k uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo namítá oprávněnost zájmů Pořadatele na zpracování osobních údajů.
  • na přenosnost údajů. Soutěžící má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Pořadateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiném provozovateli nebo zprostředkovateli. Toto právo se týká jen osobních údajů zpracovávaných automatizovanými prostředky. Taktéž je toto právo možné využít jen v rozsahu, v jakém nemá nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných osob. Při výkonu tohoto práva může soutěžící žádat, aby byly jeho osobní údaje odevzdané přímo Pořadatelem jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.
  • namítat proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu nebo v případě zpracovávání na základě oprávněných zájmů pořadatele, včetně profilování založeném na daném základě. Pokud soutěžící vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Pořadatel zpracovávání osobních údajů soutěžícího za tímto účelem.
  • podat stížnost u dozorujícího úřadu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (zejména pokud má účastník pochybnosti o dodržování práv Pořadatelem, jakož i zpracovatelem osobních údajů).
 • Soutěžící má také další práva plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, jako například práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 09. 2021
 • Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.
 • Úplná pravidla Soutěže jsou zveřejněna na Soutěžním webu, tj. targaflorio.cz

Příloha č. 1 Popis jednotlivých výher

Specifikace hmotných výher:

 1. Model Bugatky Bugatti ,,Type 59,, r. 1934
 2. Hodinky Festina Chronograph
 3. Klíčenka Kožená klíčenka Targa Florio
 4. Kanystr Ručně vyráběný Kanystr Targa Florio
 5. Chladnička Chladnička na bar (Klarstein – objem 48L)

Nehmotné výhry:

 1. Zážitková jízda ve sportovním voze
 • za přítomnosti instruktora
 1. Barmanský kurz
 • kurz pro maximálně 8 osob formou teambuildingu, zdokonalení barmanských dovedností
 1. Závodní event
 • pronájem závodní trati na 1 hodinu, maximální počet osob 10, catering